Pensioen – Wat moet je weten

Wat is pensioen?

Een pensioenovereenkomst voor jezelf en/of het personeel voorziet in kapitaalopbouw voor later en verzekering van de risico’s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Je regelt dit zelf via onze website of besteedt het uit aan ons. In beide gevallen geldt de wettelijke zorg-en communicatieplicht jegens de deelnemers aan de pensioenregeling. Door het beheer hiervan aan ons uit handen te geven, kunnen wij het bedrijf en de deelnemers ontzorgen.

Zorgplicht

Vaak kiest een werkgever voor de snelste weg en dat is niet zelden de premieovereenkomst. Werknemers hebben weinig zeggenschap over vorm en inhoud omdat het een collectieve regeling betreft die de werkgever afsluit. Als er geen personeelsvertegenwoordiging is wordt er door hen meestal geen aandacht meer aan geschonken.
Bij de invulling van de premieovereenkomsten is echter sprake van zorgplicht voor werkgevers. Werkgevers moeten zich houden aan de norm voor goed werkgeverschap, waarbij het zorgvuldigheids- en vertrouwensprincipe een belangrijke rol vervullen.
Artikel 52 van de Pensioenwet wijst uit dat de deelnemer aan een premieovereenkomst beleggingsvrijheid heeft. De pensioenuitvoerder heeft daarom een zorgplicht ten aanzien van de beleggingsrisico’s van de deelnemer. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor het al dan niet afsluiten van nabestaandenpensioen en hebben invloed op de hoogte hiervan.
Voor de werkgever is het zaak ervoor te waken dat hij geen verkeerde verwachting wekt over de hoogte van het ouderdomspensioen. Ook het kiezen van de juiste pensioenuitvoerder en het zorgvuldig invullen van de premieovereenkomst is een taak van de werkgever. Niet in de laatste plaats dient de werkgever er voor te zorgen dat de werknemers voldoende geïnformeerd worden over de pensioenregeling. Zo weet de werknemer precies waar hij/zij aan toe is.

Communicatie

De wet verplicht de werkgever duidelijk te communiceren met de werknemers over de pensioenregeling. Werknemers verlangen duidelijkheid en zekerheid van hun werkgever omtrent de pensioenregeling en hebben daar recht op. Met name wanneer een werknemer een deel van zijn pensioenregeling zelf in kan vullen. Wanneer de invulling van een pensioenregeling wijzigt, dient de werkgever de consequenties van deze wijziging duidelijk te maken aan zijn werknemers.

Heb ik straks voldoende pensioen?

De meest gestelde vraag op dit gebied

Pensioen is inkomen voor later en het bedrag dat daarvoor nodig is wordt gespaard door premie te betalen aan een pensioenuitvoerder (verzekeraar, pensioenfonds of premiepensioeninstelling).

Zolang de pensioenleeftijd nog niet is bereikt, is de premie fiscaal aftrekbaar.
Zodra het pensioenkapitaal wordt aangesproken (bij voorkeur op de pensioendatum) worden de uitkeringen beschouwd als inkomen en zijn daarom belastbaar.

In de Pensioenwet die sinds 2015 van kracht is, is de hoogte van het pensioengevend loon afgetopt en zijn de opbouw-percentage’s van de pensioenregelingen verlaagd. Dit staat in verband met het opschuiven van de pensioendatum naar 68 jaar, wordt gezegd. Feit is dat hierdoor jaarlijks meer belasting aan de overheid wordt afgedragen.

Het antwoord op de vraag; “heb ik straks nog wel voldoende pensioen?” is daarom “nee” als het alleen van de overheid afhangt en “ja” als werkgevers en werknemers de handen ineen slaan.

Op dit punt schiet Dukatenburg te hulp. Met een objectieve en kritische blik beoordelen wij elke pensioenregeling en adviseren de verantwoordelijke personen in het bedrijf op welke punten verbetering mogelijk is en/of welke pensioenregeling het beste bij de onderneming en de werknemers past.

Het budget dat beschikbaar wordt gesteld is het vertrekpunt, het pensioen waarvan de werknemer straks moet leven is het eindpunt.